Infodrogy

Drogový informačný portál Infodrogy.sk (ďalej DIP) prináša komplexné informácie o drogovej problematike na Slovensku a vo svete. Obsah a služby portálu sú adresované najmä odborníkom, pedagógom, užívateľom drog a ich rodičom.

DIP poskytuje svojim používateľom komplexný zdroj informácií (knižnice dokumentov, online servisy a databázy) a je tiež zdrojom podkladov pre pre kvalifikované politické rozhodnutia v oblasti protidrogovej politiky vlády SR.

Za pomoci vytvorených nástrojov je vykonávaný pravidelný monitoring situácie v oblasti psychotropných látok na Slovensku (zber, analýza a interpretácia výsledkov).

Jeho úlohou je tiež poradenstvo, vzdelávanie odbornej a laickej verejnosti, ale napr. aj užívateľov drog, resp. ich rodinných príslušníkov

Významnou a mimoriadne navštevovanou časťou portálu sú online poradne odborníkov z oblasti drogovej problematiky. Pre potreby odborníkov slúžia tiež knižnice dokumentov či možnosť aktívneho zapájania sa do existujúcich pracovných skupín formou diskusných príspevkov.

V roku 2006 sme za projekt Infodrogy.sk získali zvláštne ocenenie medzinárodného kongresu ITAPA v kategórii najlepších projektov v oblasti informatizácie verejnej správy. Komisia rozhodujúca o ocenených projektoch vzala na vedomie i skutočnosť, že pred spustením projektu neexistoval tak veľký zdroj informácii o drogovej problematike.

Prípadová štúdia

www.infodrogy.sk

Klient: Úrad vlády SR
Dátum realizácie: máj 2005

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie


Galéria