ActiveProcurement - ďalšie moduly

Plánovanie

Modul umožňuje prehľadnú prípravu plánu verejného obstarávania pre jednotlivé položky podľa osobitých požiadaviek. Modul poskytuje funkcionalitu na zber a schvaľovanie požiadaviek na nákup/obstarávanie a ich zaraďovanie do plánu obstarávaní na príslušný rok.

Zverejňovanie (profil)

Modul podporuje včasné zverejňovanie a prípravu predpísaných dokumentov k predmetnej zákazke v procese prípravy zákazky a v čase po uzavretí zmluvy.
Modul Zverejňovanie je zároveň integrovaný na modul Notifikácie.

Reporting (manažérsky modul)

Umožňuje tvorbu komplexných prehľadov, reportov a štatistík podľa zadefinovaných kritérií a úrovní riadenia.
Na najvyššej úrovni ponúka prehľad o využití rozpočtových prostriedkov cez verejné obstarávanie – stav čerpania, úspory. Na nižších úrovniach sú k dispozícii napr. prehľady využitia personálnych kapacít, časové a finančné plnenia zazmluvnených zákaziek, stavy jednotlivých súťaží a pod.

Notifikácie

Notifikačný modul pozostáva z prehľadného kalendára pre jednotlivé súťaže, v rámci ktorého je implementovaný systém pripomienok blížiacich sa míľnikov. Modul je možné prepojiť s mailovým klientom (Outlook), ekonomickými systémami a systémami pre evidencie zmlúv.

Správa zmlúv

Modul umožňuje evidenciu zmlúv, kontrolu a stav ich plnenia. Zároveň poskytuje prehľad o nevyčerpaných finančných prostriedkoch.

Správa povinností

Modul umožňuje verejnému obstarávateľovi prehľadnú orientáciu vo všetkých informačných povinnostiach stanovených zákonom o verejnom obstarávaní, ktorých nedodržanie môže prípadne viesť k uloženiu správnych pokút Úradom pre verejné obstarávanie.

Verejné obchodné súťaže

Modul pre správu a evidenciu súťaží, podliehajúcich  právnej úprave podľa Obchodného zákonníka – verejná obchodná súťaž, užšia obchodná súťaž a cenová ponuka.
Modul zároveň umožňuje spravovať zákazky zadávané nesúťažnou formou podľa interných smerníc obstarávateľa – prieskumy trhu a priame zadania.

Kvalifikačný systém

Databáza kvalifikovaných dodávateľov, spôsobilých pre dodávanie špecifických komodít, tovarov a služieb. Modul umožňuje elektronickú registráciu a správu záujemcov, zároveň obsahuje systém notifikácii pre kvalifikovaných dodávateľov.