Anketa

Modul na vytváranie a vyhodnocovanie ankiet.

  • vytváranie, úprava a publikovanie ľubovoľného počtu ankiet
  • štatistiky