Certifikáty a výpisy

Výpisy

Obchodný register

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I

Výpis z registra UVO (Úrad pre verejné obstarávanie)

Náhľad záznamu zo zoznamu registra konečných užívateľov výhod

Politika ISM

Našim poslaním je poskytnúť komplexné riešenia v oblasti pokročilých informačných systémov a vývoja softvéru na zákazku.

Politika ISM

Certifikáty

STN EN ISO 9001:2008 systém manažérstva kvality 

Systém manažérstva kvality, budovaný podľa noriem ISO radu 9000 je súbor činností riadenia organizácie zameraný na dosiahnutie spokojnosti zákazníka.

Systém zahŕňa viac ako len vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu vyhotovovaného diela alebo poskytovanej služby.

Zahŕňa všetky procesy vykonávané v organizácii, ktoré majú vplyv na kvalitu výsledného produktu a ovplyvňujú spokojnosť zákazníka, ako napríklad riadenie procesu vzdelávania pracovníkov, údržby výrobných zariadení, postupov pri predzákazkovej príprave, nakupovaní materiálov a služieb, a mnoho ďalších.

STN EN ISO 27001:2005 systém manažérstva informačnej bezpečnosti

Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001:2005 je určený k ochrane informácií a teda k zvládaniu rizík, ktoré tieto informácie môžu potenciálne ohrozovať.

Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001:2005 je dokumentovaný systém dokazujúci, že identifikované informačné aktíva sú chránené, riziká bezpečnosti informácií sú riadené, sú zavedené opatrenia s požadovanou úrovňou záruky a tie sú kontrolované.

 

  • Vybrané referencie
09/2002