eGovernment portály

 
eGovernment portály predstavujú významnú časť elektronickej formy výkonu verejnej správy pri nasadení informačných technológií v procesoch verejnej správy. Elektronizácia verejnej správy je výrazným prínosom pre občanov, podnikateľov, štátnu správu i samosprávu.

Kľúčové vlastnosti

 • Špecifická orientácia eGovernment portálu súvisí s poskytovaním služieb verejnej správy a tak v ňom nájdeme podporu agend, ako napr. verejné obstarávanie, informovanie o činnostiach organizácií, platenie poplatkov, daní, pokút, poskytovanie finančných príspevkov, dotácií, elektronické úradné tabule a podobne
 • Portál prináša nástroj pre vstupné služby verejnej správy, ako napr. rôzne podania oznámení, informácií, žiadostí, petícií a podobne na výstupe sú to následne zverejnenia aktualít, publikovanie informácií, podania pripomienok, potvrdenia vyžiadaní služieb a podobne
 • eGovernment portály sú odvetvovo zamerané na služby štátnej správy a samosprávy a preto sú optimalizované na životné situácie súvisiace so sociálnymi službami, školstvom, kultúrou, športom, životným prostredím, územným plánovaním, stavebným konaním, zdravotníctvom a podobne
 • Ako základný komponent vrstvy front-office predstavuje centrálne používateľské rozhranie pre verejnosť aj zamestnancov.
 • Jedna komplexná softvérová a databázová infraštruktúra unifikovaného Portálu či už pre prostredie extranetu alebo intranetu. Portály sú jediná vstupná brána a jednotný prístup do interných informačných systémov a zároveň jediná výstupná brána pre poskytovanie dynamických a statických služieb a informácií spoločnosti
 • Portál zabezpečuje jedno integračné užívateľské prostredie pre všetkých používateľov interných informačných systémov a zároveň mutlilicenčný prístup pre všetkých užívateľov eGovernment portálu
 • Súčasťou eGovernment portálu je centrálne úložisko dokumentov, procesov, záznamov a jednotný systém prístupu ku nim. Rieši aj administráciu užívateľov, skupín užívateľov a ich prístupových práv
 • Tvorba a správa štruktúrovaného obsahu – integrácia s internými aplikáciami a publikovanie dokumentov v intranetovej zóne s príslušným popisom (anotácia) vytvoreným pomocou web šablón. Moderný Contnet Management System zabezpečuje efektívnu a intuitívnu správu obsahu
 • Kľúčovou vlastnosťou je aj vyhľadávač - vyhľadávanie objektov, dokumentov, materiálov, záznamov, hlásení a podaní, úloh a pod.. Súčasťou sú aj aktuality, novinky, archív, informácie, kalendár

Výhody riešenia

 • Portál prináša užívateľsky orientované poskytovanie eGovernment služieb širokej verejnosti a zabezpečenie ich všeobecného prístupu a použiteľnosti. Je intuitívnym prostriedkom pre zabezpečenie používateľského rozhrania tak voči verejnosti (občanom a podnikateľom), ako aj voči zamestnancom verejnej správy
 • Vytvorenie podmienok pre efektívne poskytovanie eGovernment služieb dobudovaním potrebných informačných systémov a zabezpečením ich interoperability, implementácia čo najvyššieho počtu elektronických transakčných služieb
 • Portálová technológia zvyšuje dostupnosť eGovernment služieb pre hendikepovaných a sociálne znevýhodnených občanov, integrovanie služieb do celkovej architektúry eGovernmentu na Slovensku
 • Portál podporuje vytvorenie a udržateľný rozvoj mimo iného aj kvalitného back office verejnej správy prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, SW, podporujúceho výkon kľúčových procesov na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni samosprávy
 • eGovernment portály významne podporujú kvalitu služieb poskytovaných štátnou správou a samosprávami, prispievajú k znižovaniu administratívnej záťaže, k transparentnosti a proaktívnemu poskytovaniu služieb a efektivite verejnej správy

Pre koho je riešenie určené

 • Neziskové organizácie
 • Samospráva
 • Šport
 • Štátna správa