eGovernment portály

Elektronizácia verejnej správy je výrazným prínosom pre občanov, podnikateľov, štátnu správu i samosprávu. eGovernment portály predstavujú významnú časť elektronickej formy výkonu verejnej správy pri nasadení informačných technológií v procesoch verejnej správy.

Kľúčové vlastnosti

Špecifická orientácia eGovernment portálu súvisí s poskytovaním služieb verejnej správy a tak v ňom nájdeme podporu agend, ako napr. verejné obstarávanie, informovanie o činnostiach organizácií, platenie poplatkov, daní, pokút, poskytovanie finančných príspevkov, dotácií, elektronické úradné tabule a podobne.

 • Portál prináša nástroj pre vstupné služby verejnej správy, ako napr. rôzne podania oznámení, informácií,  žiadostí, petícií, zverejnenia aktualít, publikovanie informácií, podania pripomienok, potvrdenia vyžiadaní služieb a pod.
 • eGovernment portály sú odvetvovo zamerané na služby štátnej správy a samosprávy a preto sú optimalizované na životné situácie súvisiace so sociálnymi službami, školstvom, kultúrou, športom, životným prostredím, územným plánovaním, stavebným konaním, zdravotníctvom a podobne. 
 • Ako základný komponent vrstvy front-office predstavuje centrálne používateľské rozhranie pre verejnosť aj zamestnancov. 
 • Jedna komplexná softvérová a databázová infraštruktúra unifikovaného Portálu či už pre prostredie extranetu alebo intranetu. Portály sú jediná vstupná brána a jednotný prístup do interných informačných systémov a zároveň jediná výstupná brána pre poskytovanie dynamických a statických služieb a informácií spoločnosti.
 • Portál zabezpečuje jedno integračné užívateľské prostredie pre všetkých používateľov interných informačných systémov a zároveň mutlilicenčný prístup pre všetkých užívateľov eGovernment portálu.
 • Súčasťou eGovernment portálu je centrálne úložisko dokumentov, procesov, záznamov a jednotný systém prístupu k nim. Rieši aj administráciu užívateľov, skupín užívateľov a ich prístupových práv.
 • Tvorba a správa štruktúrovaného obsahu – integrácia s internými aplikáciami a publikovanie dokumentov v intranetovej zóne s príslušným popisom (anotácia) vytvoreným pomocou web šablón. Moderný Contnet Management System zabezpečuje efektívnu a intuitívnu správu obsahu.
 • Kľúčovou vlastnosťou je aj vyhľadávač - vyhľadávanie objektov, dokumentov, materiálov, záznamov, hlásení a podaní, úloh a pod.. Súčasťou riešenia sú aj aktuality, novinky, archív, informácie, kalendár.

Prínosy implementácie riešenia eGovernment portálu

 • Portál prináša užívateľsky orientované poskytovanie eGovernment služieb širokej verejnosti a zabezpečenie ich všeobecného prístupu a použiteľnosti.
  Je intuitívnym prostriedkom pre zabezpečenie používateľského rozhrania tak voči verejnosti (občanom a podnikateľom), ako aj voči zamestnancom verejnej správy.
 • Vytvorenie podmienok pre efektívne poskytovanie eGovernment služieb dobudovaním potrebných informačných systémov a zabezpečením ich interoperability, implementácia čo najvyššieho počtu elektronických transakčných služieb.
 • Portálová technológia zvyšuje dostupnosť eGovernment služieb pre hendikepovaných a sociálne znevýhodnených občanov, integrovanie služieb do celkovej architektúry eGovernmentu na Slovensku.
 • Portál podporuje  vytvorenie a udržateľný rozvoj mimo iného aj kvalitného back office verejnej správy prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, SW, podporujúceho výkon kľúčových procesov na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni samosprávy.
 • eGovernment portály významne podporujú kvalitu služieb poskytovaných štátnou správou a samosprávami, prispievajú k  znižovaniu administratívnej záťaže, k transparentnosti a proaktívnemu poskytovaniu služieb a  efektivite verejnej správy.

Pre koho je riešenie určené

 • Neziskové organizácie
 • Samospráva
 • Šport 
 • Štátna správa

Chcete vedieť viac?

Máte záujem dozvedieť sa viac ohľadom sprístupnenia elektronických služieb pre štátne organizácie,  VÚC, mestá a obce?

Neváhajte a ihneď nás kontaktujte.