IS na podporu verejného obstarávania pre Lesy SR

21.3.2012

Zrealizovali sme dodávku, nastavenie a sprevádzkovanie internetového informačného systému pre podporu procesov verejného obstarávania.

Nami navrhnuté a dodané riešenie podporuje všetky činnosti a procesy v rámci verejného obstarávania za účelom dosiahnutia ich vyššej efektívnosti a transparentnosti.

Dodaný informačný systém, ktorého základom je nami vyvinuté riešenie ActiveProcurement je plne v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a je vhodné pre podporu všetkých typov VO.

IS na podporu verejného obstarávania pre Lesy SR umožňuje evidenciu detailných informácii o všetkých verejných obstarávaniach verejného obstarávateľa. Podporuje procesy v rámci verejného obstarávania, medzi ktoré patria príprava obstarávaní a potrebných podkladov, vyhlasovanie verejných obstarávaní, evidencia záujemcov a uchádzačov, evidencia žiadostí o nápravu, evidencia a vyhodnocovanie predkladaných ponúk, zrušenie či archivácia obstarávania.

ActiveProcurement podporuje tvorbu dokumentov a oznámení v rámci procesov verejného obstarávania – prostredníctvom šablón. Umožňuje udržiavať databázu záujemcov, uchádzačov a dodávateľov.

Klient (Lesy SR) je s používaním nového informačného systému na podporu verejného obstarávania veľmi spokojný. K používaniu IS pravidelne pristupuje cca 50 osôb spôsobilých na obstarávanie.

Od sprevádzkovania systému, za obdobie približne 1,5 mesiaca, bolo zaevidovaných a rozpracovaných viac ako 250 obstarávaní.

  • Vybrané referencie