IS pre centrálne registre

 
Informačný systém pre vytváranie a správu centrálnych registrov predstavuje jednotné a dátovo konzistentné prostredia. Často využívanú súčasť riešenia predstavujú moduly pre vytvorenie registrov, ich iniciálne naplnenie údajmi, použitie nástrojov na čistenie údajov, následné komponenty pripojenia poskytovateľov zdrojových evidencií a podobne.

Kľúčové vlastnosti

 • Referenčné údaje centrálnych registrov tvoria úplný a vierohodný dátový zdroj príslušných organizácií
 • Údaje do centrálnych registrov sú vkladané prostredníctvom oprávnených osôb a nástrojov danej organizácie resp. priamo zo zdrojových evidencií, ktoré spravujú kompetenčne zodpovedné subjekty
 • Údaje z registrov sú k dispozícii v reálnom čase ostatným registrom, resp. vnútorným alebo aj externým informačným systémom prostredníctvom moderných bezpečných rozhraní
 • Informačný systém zabezpečuje korektnú správu prostredia pri vysokej frekvencii využívania údajov z registrov, pri nárokoch na vysokú požadovanú rýchlosť ich dostupnosti a napríklad aj pri potrebe on-line alebo dávkového spracovania väčšieho množstva údajov z iných registrov
 • Kľúčovými aktivitami aplikačnej platformy je zber, správa a údržba kmeňových (primárnych) údajov o daných objektoch, zber, správa a údržba odvodených (sekundárnych) údajov o objektoch, rôzne prehľady a tlačové zostavy o objektoch, podpora integračných väzieb, atď.
 • Moduly riešenia pre správu registrov zabezpečujú pravidelnú synchronizáciu menených údajov vedených v základných registroch aj s lokálnou evidenciou riešenia.

Výhody riešenia

 • Zlepšenie kvality evidencie základných objektov v organizáciách
 • Odborná správa registrov prispieva vo finálne k efektívnemu poskytovaniu služieb
 • V prípade nedostupnosti napr. služieb identifikácie, autorizácie súvisiacich externých systémov, zabezpečia príslušné moduly lokálnu archiváciu všetkých zmien a v momente opätovnej dostupnosti externého systému príslušné moduly umožnia ich aktualizáciu
 • IS pre centrálne registre prinášajú zvýšenú efektivitu riadenia a účinnosti správy registrov, kvalitnú prípravu a napĺňanie odborného obsahu,
 • Príslušné moduly zabezpečujú korektnú konsolidáciu existujúcich databáz (registrov) a implementáciu integračných technológií, konsolidácii existujúcich aplikácií a nasadzovanie nových aplikácií, slúžia na nákladovo efektívnu prevádzku registrov a okolitého prostredia

Pre koho je riešenie určené

 • Energetika
 • Neziskové organizácie
 • Samospráva
 • Šport
 • Štátna správa