Kľúčové komponenty

Riešenie elektronických služieb miest a obcí pozostáva z viacerých komponentov.

  • Portál
  • RPOD
  • Dátové úložiská
  • Platobný modul
  • Registre
  • Elektronické služby
  • Integrácia na ÚPV

 

Portál - centrálne miesto prístupu k elektronickým službám (z ktoréhokoľvek miest na svete)

RPOD (riadenie podaní) - riadi podania a zabezpečí, aby podanie prišlo k správnemu adresátovi (samospráve) vrátane všetkých príloh a ZEPu (zaručený elektronický podpis)

Dátové úložiská - slúžia na ukladanie a správu podaní

Platobný  modul - pomáha pri platení napríklad daní, poplatkov jednoduchých spôsobom v prepojení na účtovníctvo a ďalšie súvisiace komponenty systému

Registre - udržujú a poskytujú informácie o verejných registroch vytváraných mestom alebo obcou ako sú napr. školy, sociálne zariadenia, pamätihodnosti a iné.

Elektronické služby - kľúčový komponent celého systému, ktorý prináša samotné služby ich obsah a nastavenie

Integrácia na ÚPVS - zabezpečí splnenie povinností zo zákona o eGovernmente