Online vzdelávanie a eLearning

 
Elektronické vzdelávanie pokrývajúce tvorbu a distribúciu študijných materiálov pozostávajúcich z multimediálneho obsahu, riadenia vyučovania a s nimi súvisiacu spätnú väzbu pri použití informačných technológií.

Kľúčové vlastnosti

 • Podpora tvorby obsahu - Learning Content Management System prináša nástroje pre tímovú tvorbu obsahu s umožnením spolupráce tímov rôznych rolí, kde jednotliví členovia tímu môžu obsah vytvárať cez webové a systém riadi prístupové práva, ukladania zdrojov a znovupoužívání
 • Systém podporuje správu zručností a abstraktné kompetenčné modely, má rozsiahlu sadu komunikačných kanálov, podporuje viacúrovňové schvaľovacie procesy s kontrolou zdrojov, podporuje proces ponuky výučby, adaptívne učenie, reportovanie a štatistiky
 • Škálovateľné riešenie bez logického limitovania na počty evidovaných a súčasne pristupujúcich študentov v architektúre
 • Podpora noriem pre eLearning - primárne SCORM 1.2 a doplnkovo AICC
 • Systém je užívateľsky parametrizovateľný, tzn. možnosť užívateľom nastavovať funkcionalitu a vzhľad systému, je multijazyčný, umožňuje jednotlivým užívateľom voliť vlastné jazykové verzie
 • eLearning umožňuje off-line prevádzku kurzov s dodatočným prenosom interakcií do systému so zodpovedajúcim zabezpečením, má nástroje na ďalšie off-line aktivity

Výhody riešenia

 • Riešenia významne podporujú interakciu medzi študentmi a učiteľmi/tútormi, pričom dokáže vyhovieť študentom s rôznymi učebnými štýlmi
 • Prináša možnosť študovať vlastným tempom, skracuje čas potrebný pre štúdium v priemere o 40-60%. Podporuje študenta v preberaní zodpovednosti za jeho štúdium a kvalitu vedomostí
 • Systém umožňuje študovať kedykoľvek a kdekoľvek, do veľkej miery odstraňuje závislosť na mieste a čase. Znižuje náklady a čas na cestovanie
 • On-line vzdelávanie nabáda študentov hľadať informácie na www, povzbudzuje študentov v hľadaní informácií a študijných materiálov z viacerých zdrojov. Riešenie podporuje rozvoj počítačových zručností a schopností vyhľadávať a triediť informácie
 • Riešenia na správu komunikácií, kontrola výmer plôch v správe organizácie, tvorba rýchlych, prehľadových máp s možnosťou ďalšieho tematicky zameraného rozšírenia mapového obsahu
 • Aplikácie zabezpečujú autorom príležitosť vyvinúť atraktívny študijný materiál a začleniť do neho video prezentácie, detailné ukážky
 • eLearning umožňuje efektívne vytvárať napr. testy, podporné mechanizmy na sledovanie vlastného pokroku štúdia. Vytvára rámec pre štandardizovanú dodávku vzdelávacích programov a kurzov
 • Riešenia ponúkajú možnosť zaujímavej a živej komunikácie, pričom sa obsah komunikácie dá uchovať a použiť neskôr ako podporný výučbový materiál
 • Systémy umožňujú budovať študijné materiály zaujímavejšie než je to u klasických tlačených učebníc, a to kombináciou textu, grafov, obrázkov, audio, video sekvencií, čo podporuje učebný proces

Pre koho je riešenie určené

 • Cestovný ruch
 • Energetika
 • Finančné služby
 • Média a zábava
 • Neziskové organizácie
 • Priemysel a služby
 • Samospráva
 • Šport
 • Štátna správa