Pomáhame chrániť druhy a biotopy európskeho významu

24.6.2016

Pred tromi rokmi začala naša spoločnosť pracovať na projekte, ktorý bol jednou z najväčších výziev jednak pre jeho vedecký a odborný rozmer a jednak pre jeho celospoločenský prínos. Ide o Komplexný informačný a monitorovací systém pre Štátnu ochranu prírody SR.

Vytvorenie informačného systému životného prostredia bolo prioritou rezortu životného prostredia už od jeho vzniku v roku 1992. Dôsledný monitoring je totiž základným predpokladom pre efektívnu ochranu prírody tam, kde je to najviac potrebné. Je tiež základom pre rozhodovanie orgánov štátnej správy, samosprávy, plánovanie aktivít a celkové využívanie územia.

Projekt pozostával z dvoch častí: prvá bola samotné navrhnutie a vytvorenie informačné systému. Druhá časť už zahŕňala zber samotných dát a monitoring odbornými pracovníkmi v teréne.

Informačný systém bol uvedený do života už v prvej fáze a od decembra 2015 prináša výsledky pozorovaní aj pre verejnosť v podobe portálu www.biomonitoring.sk

Laická, ale aj odborná verejnosť sa môže rovnako podieľať na zbere výskytových dát, prostredníctvom portálu alebo užívateľsky prívetivej mobilnej aplikácie.  

Dôležitým výstupom projektu je report pre európsku komisu, ktorého tvorba je procesne realizovaná práve v dodanom systéme.

Stav životného prostredia

Komplexný informačný a monitorovací sytém slúži tak verejnosti ako aj zamestnancom Ministerstva životného prostredia a má hneď niekoľko funkcií.

Prezentuje nielen faktické výsledky monitoringu, ale tiež vyhodnotenia stavu biotopov ako priaznivého, nevyhovujúceho alebo zlého s odhadom budúceho trendového vývoja.

Súčasťou je interaktívna mapa, na ktorej si môžete pozrieť napríklad chránené vtáčie územia či biotopy pod ochranou UNESCO.

Ďalšou užitočnou súčasťou projektu pre Štátnu ochranu prírody SR je kompletný atlas druhov a biotopov s galériou, ktorý môžu využiť napríklad ja pedagógovia na školách.