Príroda v číslach cez Biomonitoring.sk

12.7.2016

Komplexný informačný a monitorovací systém pre klienta Štátna ochrana prírody slúži na zber, monitoring a vyhodnocovanie dát.

Okrem mimoriadnej náročnosti realizácie projektu treba spomenúť aj jeho mimoriadny celospoločnenský význam. Pre predstavu prinášame čísla, s ktorými informačný systém z našej produkcie pracuje.

Spolu sa monitorovalo 66 biotopov vo viac než 10-tisíc určených lokalitách a 156 druhov – zoologických aj botanických európskeho významu.

Celkovo z monitoringu vzniklo 367 044 botanických výskytových záznamov, 47 688 zoologických a 6 497 biotopových a bolo potrebné zaznamenať viac než 17-tisíc výjazdov terénnych pracovníkov.

Všetky tieto objemy a čísla umožňujú lepšie poznať a chrániť našu prírodu.

Pozri aj: Pomáhame chrániť druhy a biotopy európskeho významu