Riešenia pre rozpočtovanie a granty

 
Riešenie pre správu rozpočtov predstavuje komplexnú platformu pre podporu zostavovania rozpočtu, jeho úprav, ako aj správy programového rozpočtu. Systém je zároveň škálovateľný pre sprehľadnenie financovania rôznych zložiek zo štátneho rozpočtu alebo ústredných a samosprávnych rozpočtov formou poskytovania dotácií a grantov. Dôležitou súčasťou použitého riešenia je aj modulárny systém pre evidenciu zmlúv, hromadnú fakturáciu a zúčtovanie, prípadne efektívne vymáhanie pohľadávok.

Kľúčové vlastnosti

 • Evidencia financovania a dotácií podľa typu, evidencia žiadateľa (fyzická / podnikajúca osoba), evidencia kontaktných osôb (fyzická / podnikajúca osoba)
 • Evidencia účtu, na ktorý bude prevedená dotácia, evidencia projektu, na ktorý bude poskytnutá dotácia, evidencia požadovaných a poskytnutých prostriedkov, dátumu prijatia, vyplatenia, zúčtovania a účtovania
 • Informácie o projektoch, poskytovateľoch, prijímateľoch, povinných informáciách
 • Podpora žiadostí o financovanie a dotácie, ďalšia podpora projektov financovaných z verejných prostriedkov, workflow spracovania žiadostí, vyhodnocovanie žiadostí
 • Zmluvy k poskytovaniu dotácií, workflow spracovania zmlúv, vyúčtovania žiadostí, workflow vyúčtovania žiadostí, vyhodnotenie vyúčtovaní a poskytnutých dotácií
 • Priebežný monitoring čerpania prostriedkov z rozpočtu v súlade so schválenými a vyúčtovanými projektmi
 • Priebežný monitoring dosahovania cieľov projektu pre potreby vyhodnocovania prínosov, plnení cieľov, plánovaní ďalších prostriedkov

Výhody riešenia

 • Zjednodušenie a sprehľadnenie práce s informáciami o rozpočte pre užívateľov na všetkých úrovniach riadenia
 • Jednoduchá práca s jednotným informačným systémom, nevyžadujúca si špecifické IT zručnosti
 • Zachovanie autonómie vo využívaní existujúcich lokálnych ekonomických informačných systémov,
 • Záruka splnenia legislatívnych požiadaviek v oblasti rozpočtovania v požadovanom čase
 • Podpora programového rozpočtovania (tvorba programovej štruktúry, definovanie cieľov, merateľných ukazovateľov, tvorba monitorovacích a hodnotiacich správ)
 • Pokročilé riešenie s možnosťou jednoduchého vyskladania a prispôsobenia jednotlivých funkčných modulov pre hromadnú správu platieb, poplatkov a zúčtovanie
 • Automatické vystavovanie hromadných faktúr (v presne stanovených časových intervaloch), evidencia platieb a ich párovanie, vystavovanie dobropisov, stornovanie, generovanie podkladov pre účtovníctvo, automatická tvorba splátkových kalendárov.
 • Intuitívna a presná evidencia jednotlivých záznamov, napr. inšpekčné záznamy, vystavovanie pokút, doúčtovacích faktúr atď.

Pre koho je riešenie určené

 • Neziskové organizácie
 • Samospráva
 • Šport
 • Štátna správa