Softvérová licencia spoločnosti Lomtec a Zmluva o poskytovaní služieb

Všetci užívatelia vlastníckeho Softvéru spoločnosti Lomtec ("Softvér") sú povinní odsúhlasiť nasledujúce podmienky. Táto zmluva ("Zmluva") sa uzatvára medzi vami ("Zákazník") a spoločnosťou Lomtec.com ("Lomtec") na účely používania softvéru Zákazníkom.

1. LICENCIE

1.1 Prístup k Softvéru

S výhradou podmienok tejto Zmluvy, spoločnosť Lomtec týmto udeľuje Zákazníkovi obmedzené, nevýlučné a neobchodovateľné právo na prístup k Softvéru a používanie Softvéru v súlade s konkrétnymi obmedzeniami, uvedenými v tejto Zmluve. Zákazník nemá žiadne práva na Softvér, iné ako práva, udelené na základe tejto Zmluvy.

1.2 Obmedzenia

Zákazník môže používať Skúšobný softvér spoločnosti Lomtec maximálne po dobu šesťdesiatich (60) dní.

Zákazník sa zaväzuje, že: (a) neposkytne povolenie na používanie Softvéru, neprevedie ani inak neposkytne Softvér žiadnej tretej strane; (b) neupraví ani nezhotoví odvodené diela Softvéru; (c) spätne nevytvorí, nerozoberie ani inak nezredukuje Softvér na zrozumiteľnú formu; (d) nepoužije Softvér ani nevytvorí jeho kópie, s výnimkou prípadov, výslovne oprávnených na základe tejto Zmluvy; a (e) nepokúsi sa získať prístup na žiadny softvér, ktorý hosťuje alebo obsluhuje spoločnosť Lomtec alebo počítače jej dodávateľa, iný ako Softvér.

1.3 Propagačné práva

Zákazník týmto udeľuje spoločnosti Lomtec nevýlučnú, celosvetovú, bezplatnú licenciu na používanie, reprodukciu, distribúciu, verejnú realizáciu, verejné zobrazovanie a digitálnu realizáciu ochranných známok a známok služieb Zákazníka na webovej stránke spoločnosti Lomtec a zákaznícky newsletter, v ktorom sa uvádza, že Zákazník používa produkty a/alebo služby spoločnosti Lomtec. Spoločnosť Lomtec môže vydať tlačovú správu, v ktorej sa bude uvádzať, že Zákazník používa produkty spoločnosti Lomtec. Zákazník týmto udeľuje spoločnosti Lomtec právo, aby označila všetky web stránky Zákazníka spravované v systéme ActiveWeb logom "Powered by ActiveWeb", textom "Powered by Lomtec ActiveWeb" a textom "Design and programming by Lomtec.com".

1.4 Obmedzené licencie

Spoločnosť Lomtec neudeľuje Zákazníkovi žiadnu inú licenciu ani právo, a to ani na základe prekážky, implikácie ani inak, okrem licencií a práv, výslovne udelených v tomto odseku 1.

2. INTEGRÁCIA

2.1 Neexistencia bezplatnej asistencie pri integrácii

Spoločnosť Lomtec poskytne Zákazníkovi online dokumentáciu, ktorú môže Zákazník použiť na integráciu Softvéru do webových stránok Zákazníka. Na požiadanie Zákazníkom môže spoločnosť Lomtec poskytnúť Zákazníkovi technickú podporu na pomoc pri takejto integráciu, pri použití sadzieb spoločnosti Lomtec, platných v tom čase.

2.2 Prístup na webové stránky

V prípade ActiveWeb Service Zákazník sprístupní spoločnosti Lomtec Zákazníkove údaje. Pojem "Zákazníkove údaje" znamená logickú a fyzickú organizáciu a štruktúru údajov a súvisiacich súborov, týkajúcich sa webových stránok Zákazníka. S výnimkou, kedy sa v Politike spoločnosti Lomtec na ochranu súkromia uvádza inak, spoločnosť Lomtec nesmie použiť Zákazníkove údaje na žiadny účel, iný ako je potrebný na archiváciu a zálohovanie takýchto údajov alebo iné plnenie záväzkov, uvedených v tejto Softvérovej licencii spoločnosti Lomtec a Zmluve o poskytovaní služieb.

3. POPLATKY

3.1 Skúšobný softvér

Spoločnosť Lomtec môže sprístupniť verziu Softvéru, ktorú môže Zákazník používať bezplatne ("Skúšobný softvér"). Ak Zákazník použije Skúšobnú verziu, Zákazník sa zaväzuje zobraziť logo, ktoré poskytla spoločnosť Lomtec na stránkach, generovaných Skúšobným softvérom.

3.2 Spoplatňovaný softvér

Informácie o cenách spoplatňovaného Softvéru nájdete v platnom cenníku spoločnosti Lomtec alebo môžete zaslať otázky na adresu sales@lomtec.com.

3.3 Platobné podmienky

Všetky platby sú splatné po prijatí faktúry. V prípade akýchkoľvek čiastok, uhradených po dátume splatnosti, si spoločnosť Lomtec vyhradzuje právo účtovať Zákazníkovi úroky vo výške dvoch percent (2%) mesačne (alebo v maximálnej zákonom povolenej sadzbe, ak je takáto sadzba nižšia). Zákazník zodpovedá za platbu všetky daní akejkoľvek povahy (najmä daní z obratu a užívateľských daní), súvisiacich s touto Zmluvou pri prevzatí a používaní Softvéru a/alebo Podporných služieb Zákazníkom, a bezodkladne vyššie uvedené dane uhradí, s výnimkou daní, vychádzajúcich z čistého zisku spoločnosti Lomtec.

3.4 Zvýšenia poplatkov

Počas trvania tejto Zmluvy si spoločnosť Lomtec vyhradzuje právo zvýšiť poplatky za používanie Softvéru a akékoľvek Podporné služby na následné obdobia. Zákazník potvrdzuje súhlas so zvýšením poplatku za používaniu Softvéru k dátumu účinnosti daného zvýšenia.

4. PODPORNÉ SLUŽBY

4.1 Technická podpora Skúšobného softvéru

Technická podpora Skúšobného softvéru je k dispozícii prostredníctvom online pomoci na webovej stránke spoločnosti Lomtec alebo prostredníctvom e-mailov , zaslaných na adresu support@lomtec.com.

4.2 Technická podpora spoplatňovaného Softvéru

Technická podpora pre užívateľov, ktorí platia poplatok za Softvér, je k dispozícii prostredníctvom online pomoci na webovej stránke spoločnosti Lomtec, prostredníctvom e-mailov, zaslaných na adresu support@lomtec.com, alebo telefonicky. Odpovede spoločnosti Lomtec na otázky podpory závisia od typu balíka Podpory, ktorý daný zákazník vlastní. Údaje o jednotlivých balíkoch Podpory nájdete na webovej stránke spoločnosti Lomtec.

5. TRVANIE A UKONČENIE

5.1 Trvanie Skúšobného softvéru

Platnosť tejto Zmluvy začína k dátumu jej schválenia a končí jej ukončením v súlade s týmto odsekom 5.

5.2 Trvanie spoplatňovaného Softvéru

Platnosť tejto Zmluvy začína dňom umiestnenia objednávky Softvéru na webovej stránke spoločnosti Lomtec (http://www.lomtec.com/) alebo po prijatí objednávky Softvéru spoločnosťou Lomtec ("Dátum účinnosti"). V prípade ActiveWeb Service sa platnosť spoplatňovaného Softvéru začína Dátumom účinnosti a trvá jeden (1) rok alebo do ukončenia v súlade s týmto odsekom 5. Táto Zmluva sa automaticky obnovuje na dobu ďalšieho jedného (1) roka, pri aplikácii cien spoločnosti Lomtec, platných v tom čase, pokiaľ Zákazník neposkytne spoločnosti Lomtec písomné oznámenie o svojom zámere neobnoviť Zmluvu pred skončením aktuálneho trvania.

5.3 Svojvoľné končenie

Spoločnosť Lomtec môže svojvoľne ukončiť túto Zmluvu na základe oznámenia, adresovaného zákazníkovi (5) dní vopred.

5.4 Ukončenie z dôvodu porušenia

Ktorákoľvek strana môže ukončiť túto Zmluvu na základe písomného oznámenia v prípade, že druhá strana poruší podstatnú podmienku tejto Zmluvy a nevykoná nápravu do piatich (5) dní po písomnom oznámení druhej strany, v ktorom bude takéto porušenie špecifikované. Bez ohľadu na vyššie uvedené, porušenie odseku 1.1 alebo 1.2 zo strany Zákazníka zakladá nenapraviteľné porušenie tejto Zmluvy a spoločnosť Lomtec môže ukončiť túto Zmluvu na základe oznámenia o takomto porušení, adresovaného Zákazníkovi (5) dní vopred.

5.5 Práva a povinnosti po ukončení Zmluvy

Záväzky spoločnosti Lomtec a Zákazníka v odsekoch 5, 7, 8, 11 a 12 pretrvávajú aj po ukončení prípadne skončení platnosti tejto Zmluvy. Po ukončení tejto Zmluvy bezodkladne končí platnosť všetkých licencií, udelených na základe tejto Zmluvy, pričom každá strana je povinná vrátiť a ďalej nepoužívať Softvér, vybavenie, majetok, materiály a iné položky (a ich kópie), ktoré prislúchajú druhej strane, a ktoré boli poskytnuté v súvislosti s touto Zmluvou. Po ukončení tejto Zmluvy Zákazník bezodkladne uhradí spoločnosti Lomtec akékoľvek dlžné čiastky.

6. ZÁVÄZKY A SÚHLAS ZÁKAZNÍKA

6.1 Obmedzenia používania

Zákazník prehlasuje spoločnosti Lomtec, že webové stránky Zákazníka neobsahujú žiadne pornografické materiály, stránky s linkami na pornografické stránky, stránky, podporujúce nezákonnú činnosť alebo rasizmus, stránky s pokynmi na výkon nezákonnej činnosti alebo diskusiami o výkone nezákonných činností, ani stránky, podieľajúce sa na hanlivých aktivitách alebo aktivitách sexuálneho obťažovania. Spoločnosť Lomtec si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia rozhodnúť o tom, či dané stránky môžu využívať jej Softvér a Podporné služby.

6.2 Bezpečnosť prenosu dát

Zákazník súhlasí, že spoločnosť Lomtec nezodpovedá za komunikačné linky, používané na prístup k Softvéru ani za ich riadenie, nakoľko takéto linky poskytuje tretia strana, ani za bezpečnosť prenosov na Softvér a z neho.

7. VLASTNÍCKE PRÁVA

Zákazník súhlasí, že spoločnosť Lomtec a/alebo jej udeľovatelia licencií vlastnia všetky práva duševného vlastníctva, vrátane dobrej povesti, na Softvér, úpravy alebo zmeny, vykonané ktoroukoľvek stranou, a akúkoľvek súvisiacu dokumentáciu, ako aj známky spoločnosti Lomtec. Zákazník týmto neodvolateľne prevádza na spoločnosť Lomtec všetky práva, nároky a podiely, ktoré môže Zákazník mať na Softvéri alebo Známkach spoločnosti Lomtec.

Spoločnosť Lomtec súhlasí, že Zákazník a/alebo jeho udeľovatelia licencií vlastnia všetky práva duševného vlastníctva na webové stránky Zákazníka a Zákazníkove ochranné známky, známky služieb a logá, vrátane všetkých prvkov a akejkoľvek súvisiacej dokumentácie.

8. DÔVERNÝ CHARAKTER INFORMÁCIÍ

8.1 Definícia

Strany majú na základe tejto Zmluvy prístup k informáciám, ktoré sú navzájom dôverné ("Dôverné informácie"). K Dôverným informáciám patrí najmä realizácia a prevádzka Softvéru, algoritmy, vzorce, metódy, know-how, postupy, návrhy, nové produkty, vývojová práca, mená budúcich zákazníkov, podmienky oceňovania na základe tejto Zmluvy a Zákazníkove údaje, ako aj všetky informácie, zreteľne písomne označené za dôverné v čase ich zverejnenia.

8.2 Výnimky

Dôverné informácie jednotlivých strán nezahŕňajú informácie, ktoré (a) sú alebo sa stanú dostupnými pre verejnosť prostredníctvom nesprávneho konania alebo opomenutia druhej strany; (b) boli v zákonnom vlastníctve druhej strany ešte pred ich zverejnením, a ktoré druhá strana nezískala priamo ani nepriamo od strany, ktorá takéto informácie zverejňuje; (c) boli zákonne zverejnené druhej strane treťou stranou bez zákazu zverejňovania; alebo (d) boli nezávisle vytvorené jednou stranou bez odkazu na Dôverné informácie druhej strany.

8.3 Používanie a zákaz zverejňovania

Strany sa dohodli, že budú zachovávať dôverný charakter všetkých Dôverných informácií druhej strany počas trvania tejto Zmluvy a po dobu piatich rokov po ukončení tejto Zmluvy. Strany súhlasia, že v žiadnej forme nesprístupnia Dôverné informácie druhej strany žiadnej tretej strane, ani nepoužijú Dôverné informácie druhej strany na žiadny účel, iný ako realizáciu tejto Zmluvy, s výnimkou prípadov, kedy môže ktorákoľvek strana zverejniť Dôverné informácie na základe súdnej alebo vládnej žiadosti, požiadavky alebo príkazu za predpokladu, že táto strana bezodkladne informuje stranu, ktorá zverejňuje informácie, o takejto žiadosti a bude spolupracovať so stranou, ktorá zverejňuje informácie, pri jej snahe napadnúť takúto žiadosť, požiadavku alebo príkaz alebo zabezpečiť dôverné nakladanie s takýmito Dôvernými informáciami. Každá strana sa zaväzuje podniknúť primerané kroky na to, aby zabezpečila, že nedôjde k zverejneniu ani šíreniu Dôverných informácií jej zamestnancami alebo zástupcami za porušenia podmienok tejto Zmluvy.

9. ZÁRUKY

9.1 Záruka na Softvér

Spoločnosť Lomtec zaručuje Zákazníkovi, že Softvér bude v podstate plniť funkcie, špecifikované v príslušnej dokumentácii. V prípade, že Softvér nezodpovedá vyššie uvedenej záruke, spoločnosť Lomtec podľa vlastného a výlučného záväzku a podľa vlastného uváženia opraví alebo vymení príslušný Softvér, prípadne preplatí Zákazníkovi pomernú čiastku licenčného poplatku, uhradeného za príslušný Softvér.

NAPRIEK VYŠŠIE UVEDENÉMU, SPOLOČNOSŤ LOMTEC NEZARUČUJE, ŽE POUŽÍVANIE SOFTVÉRU ZÁKAZNÍKOM NEBUDE PRERUŠENÉ ALEBO BEZCHYBNÉ.

9.2 Vzdanie sa práv

Vyššie uvedené záruky odseku 9 sa nevzťahujú na dôsledky nehody, zneužívania, nedbalosti, nesprávneho testovania ani vandalizmu, spôsobeného akoukoľvek stranou, inou ako spoločnosť Lomtec alebo jej zástupcovia, vyššej moci, používania, ktoré je v rozpore s príslušnými špecifikáciami alebo pokynmi, ani na opravy či úpravy Softvéru kýmkoľvek iným ako spoločnosť Lomtec alebo jej oprávnení zástupcovia. S VÝNIMKOU PRÍPADOV, KEDY SA V TOMTO ODSEKU 9 VÝSLOVNE UVÁDZA INAK, SPOLOČNOSŤ LOMTEC POSKYTUJE A ZÁKAZNÍK PREBERÁ SOFTVÉR V STAVE, V AKOM SA NACHÁDZA, BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ, PRIČOM IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY NÁROKU, OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENIA A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL SÚ VÝSLOVNE VYLÚČENÉ, AKO AJ AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, VYPLÝVAJÚCE Z PRIEBEHU VÝKONU ALEBO JEDNANIA. UVEDENÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY SÚ NAMIESTO VŠETKÝCH ZÁVÄZKOV ALEBO ZODPOVEDNOSTÍ NA STRANE SPOLOČNOSTI LOMTEC, VYPLÝVAJÚCICH Z AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU, POSKYTNUTÉHO NA ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY ALEBO SÚVISIACICH S NÍM. V ROZSAHU, ŽE SPOLOČNOSŤ LOMTEC SA NESMIE, NA ZÁKLADNE PRÍSLUŠNÝCH ZÁKONOV, VZDAŤ ŽIADNEJ ZÁRUKY, ROZSAH A TRVANIE TAKEJTO ZÁRUKY BUDE MINIMÁLNYM ROZSAHOM A TRVANÍM, POVOLENÝM ZO ZÁKONA.

10. ODŠKODNENIE

Zákazník na vlastné náklady odškodní spoločnosť Lomtec a jej afiliácie, pracovníkov, členov predstavenstva, zamestnancov, zástupcov a dodávateľov a nahradí im (a) akékoľvek porušenie záväzkov Zákazníka na základe odseku 6 a/alebo (b) a akýkoľvek nárok alebo žalobu, v ktorej sa bude tvrdiť, že akákoľvek časť Zákazníkovej webovej stránky porušuje akékoľvek patentové právo, autorské právo alebo ochrannú známku, alebo že Zákazník spreneveril akékoľvek obchodné tajomstvo akéhokoľvek iného subjektu v súvislosti s tým, vrátane akýchkoľvek strát, škôd alebo výdavkov (najmä primeraných odmien právnych poradcov), vyplývajúcich z akéhokoľvek takéhoto nároku alebo žaloby alebo vzniknutých v súvislosti s nimi.

11. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

S VÝNIMKOU PORUŠENÍ ZÁVÄZKOV, UVEDENÝCH V ODSEKOCH 1 A 8, ŽIADNA STRANA V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ DRUHEJ STRANE ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, MIMORIADNE ALEBO VÝSLEDNÉ ŠKODY, VRÁTANE UŠLÝCH ZISKOV ALEBO VÝNOSOV, STRATU ÚSPOR, STRATY POUŽÍVANIA SOFTVÉRU ALEBO AKEJKOĽVEK JEHO ZLOŽKY ALEBO PODČASTI, PRERUŠENIE OBCHODNEJ ČINNOSTI ALEBO NÁKLADY NA VYMENENÉ ZARIADENIA, VYBAVENIA ALEBO SLUŽBY, PRÍPADNE INÉ EKONOMICKÉ STRATY, VYPLÝVAJÚCE Z PORUŠENIA AKÝCHKOĽVEK PREHLÁSENÍ, ZÁRUK ALEBO DOHÔD, KTORÉ SÚ OBSAHOM TEJTO ZMLUVY, KTOROUKOĽVEK STRANOU, BEZ OHĽADU NA TO, ČI TAKÁTO STRANA BOLA POUČENÁ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD, A BEZ OHĽADU NA TO, ČI AKÝKOĽVEK OBMEDZENÝ OPRAVNÝ PROSTRIEDOK NESPLNIL SVOJ ZÁKLADNÝ ÚČEL A ČI AKÝKOĽVEK NÁROK NA NÁPRAVU VYCHÁDZA Z TEÓRIÍ ZMLUVY NEDBALOSTI ALEBO NEZÁKONNÉHO KONANIA (VRÁTANE VÝLUČNEJ ZODPOVEDNOSTI).

BEZ OHĽADU NA AKÉKOĽVEK INÉ USTANOVENIA TEJTO ZMLUVY, CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI LOMTEC VOČI ZÁKAZNÍKOVI A AKEJKOĽVEK INEJ TRETEJ STRANE V ŽIADNOM PRÍPADE NEPREKRAČUJE ČIASTKU, SKUTOČNE UHRADENÚ V PROSPECH SPOLOČNOSTI LOMTEC NA ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY V PRIEBEHU DVANÁSTICH (12) MESIACOV PRED NÁROKOM ALEBO KONANÍM, A TO BEZ OHĽADU NA FORMU NÁROKU ALEBO KONANIA.

12. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

12.1 Vyššia moc

Žiadna strana nenesie zodpovednosť na základe tejto Zmluvy z dôvodu neplnenia alebo omeškania v plnení svojich záväzkov, vyplývajúcich z tejto Zmluvy (s výnimkou úhrady finančných čiastok) z dôvodu štrajkov, výpadu elektrického prúdu alebo iných výpadkov, nepokojov, povstaní, požiarov, potopy, búrky, výbuchov, vyššej moci, vojnového stavu, vládneho zásahu, pracovných podmienok, zemetrasení, nedostatku materiálu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý je mimo kontroly takejto strany.

12.2 Nezávislí dodávatelia

Nič, čo je obsiahnuté v tejto Zmluve, sa nesmie vykladať tak, že zakladá vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom, partnerstvo ani spoločný podnik medzi stranami.

12.3 Rozhodné právo

Táto Zmluva sa spravuje podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

12.4 Oddeliteľnosť

Ak súd s príslušnou kompetenciou z akéhokoľvek dôvodu označí akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, prípadne jeho časť, za nevykonateľnú, takéto ustanovenie Zmluvy bude vykonané v maximálnej povolenej miere tak, aby bol realizovaný zámer strán, pričom zvyšná časť tejto Zmluvy bude naďalej platná a účinná. Nevykonanie akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy ktoroukoľvek stranou sa nepovažuje za vzdanie sa budúceho vykonania takéhoto alebo akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy.

12.5 Úprava a vzdanie sa práva

Žiadna úprava tejto Zmluvy, ani žiadne vzdanie sa akýchkoľvek práv, nie je účinné, pokiaľ ho príslušná strana písomne neschváli, pričom vzdanie sa akéhokoľvek porušenia alebo neplnenia nezakladá vzdanie sa akéhokoľvek iného práva, vyplývajúceho z tejto Zmluvy alebo akéhokoľvek následného porušenia alebo neplnenia.

12.6 Oznámenia

Všetky oznámenia, potrebné alebo povolené na základe tejto Zmluvy, musia mať písomnú formu a musia byť doručené elektronickou poštou, faxom s potvrdením prenosu, kuriérom alebo expresnou doručovateľskou službou, prípadne doporučenou poštou, a v každom prípade sa považujú za podané po prijatí. Všetky oznámenia, adresované spoločnosti Lomtec je potrebné zasielať na nižšie uvedenú adresu; oznámenia, adresované Zákazníkovi je potrebné zasielať na jeho fakturačnú adresu; prípadne na takú inú adresu, ktorú môže príslušná strana oznámiť druhej strane v súlade s týmto odsekom. Ktorákoľvek strana môže zmeniť svoju adresu na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy prostredníctvom oznámenia, adresovaného druhej strane.

Lomtec.com
Staré Grunty 13
841 04 Bratislava
Slovenská republika
info@lomtec.com
 

12.7 Postúpenie

Žiadna strana nesmie túto Zmluva postúpiť ani inak previesť, zo zákona ani inak, v celosti ani čiastočne, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pričom takýto súhlas nesmie byť bezdôvodne odoprený. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ktorákoľvek strana môže bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany postúpiť alebo inak previesť túto Zmluvu, ako aj všetky svoje práva a záväzky, vyplývajúce z nej, na postupníka alebo na všetky alebo v podstate všetky svoje aktíva, či prostredníctvom fúzie, konsolidácie, predaja akcií alebo aktív, z moci zákona alebo podobne. Akákoľvek snaha ktorejkoľvek strany previesť túto Zmluvu pri porušení tohto odseku 12.7 sa ruší od počiatku. S výhradou vyššie uvedeného, táto Zmluva je záväzná pre jej strany, ich nástupcov a postupníkov a platí v ich prospech.

12.8 Celá Zmluva

Táto Zmluva a akékoľvek vzájomne dojednané podmienky, upravujúce používanie akýchkoľvek upgradov Softvéru, tvorí celú a výlučnú dohodu medzi stranami tejto Zmluvy s ohľadom na jej predmet a nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody medzi stranami ohľadom takéhoto predmetu.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Akékoľvek otázky ohľadom Softvérovej licencie spoločnosti Lomtec a Zmluvy o poskytovaní služieb zasielajte na adresu info@lomtec.com.