Proces spracovania požiadavky

 1. Zadáte svoju požiadavku pomocou systému na správu požiadaviek.
 2. Oddelenie zákazníckej podpory posúdi jej typ.
  Naše oddelenie zákazníckej podpory posudí či ide o reklamáciu(v systéme označená ako Bug), alebo o dodatočnú, t.j. platenú požiadavku (všetky ostatné typy). V prípade, že sa typ požiadavky nezhoduje s vašim zadaním, bude vás zodpovedný pracovník informovať o zmene jej typu.
 3. Oddelenie zákazníckej podpory posúdi rozsah požiadavky.
  V prípade, že rozsah (časová náročnosť) vašej požiadavky prekročí zostávajúci počet vašich predplatených hodín, bude vás zodpovedný pracovník kontaktovať a poskytne vám odhad časovej náročnosti.
  V prípade, že rozsah (časová náročnosť) vašej požiadavky je výrazne nad rámec vašej servisnej zmluvy, bude vás kontaktovať váš projektový manažér s cenovou ponukou na spracovanie vašej požiadavky, resp. vám ponúkne navýšenie počtu dohodnutých servisných hodín.
 4. Po posúdení typu a rozsahu požiadavky bude táto pridelená na spracovanie.
 5. Po zapracovaní vašej požiadavky vám bude riešenie predložené na schválenie na vývojovom serveri.
 6. Schválite, prípadne spripomienkujete riešenie.
 7. Riešenie bude nasadené na prevádzkový server.
  V prípade, že v kroku 6 predložíte nejaké pripomienky k riešeniu, bude sa postupovať znovu od kroku 5.

Ostatné informácie týkajúce sa dohodnutej doby odozvy, času realizácie požiadavky, ako aj účtovania prác nad rámec zmluvy upravuje samotná zmluva o poskytovaní odborných služieb.

Proces spracovania požiadavky