Účasť na vedeckej konferencii CO-MAT-TECH 2009

26.10.2009

Sme mimoriadne hrdí na to, že na medzinárodnej vedeckej konferencii CO-MAT-TECH 2009, ktorá sa konala v dňoch 22. a 23.októbra 2009 v Trnave, boli publikované aj príspevky našich zamestnancov, ktorí sa už dlhodobo podieľajú na vedecko-výskummej činnosti či už v rámci projektov našej spoločnosti alebo v rámci postgraduálneho štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave.

Na konferencii sa aktívne zúčastnili odborníci zo 7 krajín Európy. Súčasťou konferencie bol aj okrúhly stôl na tému "Mladé ženy a veda", ktorý bol súčasťou projektu 7. rámcového programu "Zlepšenie rodovej diverzifikácie (rovnosti zastúpenia žien a mužov) v manažmente inštitúcií materiálového výskumu".