Verejné obstarávanie - základný modul

Základným modulom informačného systému pre verejné obstarávanie Lomtec ActiveProcurementje modul Obstarávanie:

  • Zjednodušuje a sprehľadňuje proces verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní pre subjekty, ktoré musia podľa neho postupovať.
  • Vedie užívateľa cez celý proces verejného obstarávania od prípravy oznámenia o vyhlásení VO a jeho odoslanie na zverejnenie, prípravu súťažných podkladov, ich vysvetľovanie, prijímanie ponúk, vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti, vyhodnotenie kritérií, uzavretie zmluvy a informačné povinnosti.
  • Ponúka šablóny dokumentov pre jednotlivé postupy, ktoré sú potrebné  pre vyhlásenie verejného obstarávania, pre prácu komisií, komunikáciu s uchádzačmi a záujemcami, vyhodnocovanie ponúk, komunikáciu s Úradom pre verejné obstarávanie.
  • Umožňuje sledovať blížiace sa termíny a míľniky vyžadujúce reakciu (vysvetľovanie a odosielanie  dokumentov, stretnutia komisií,  riešenie revíznych postupov...).
  • Eviduje potrebné údaje (termíny, dokumenty, aktivity, osoby a iné subjekty)  k jednotlivým postupom verejného obstarávania, ponukám, subjektom / uchádzačom.
  • Vytvára prehľady, reporty a štatistiky podľa rôznych kritérií.