Výhody informačného systému ActiveProcurement

Informačný systém Lomtec ActiveProcurement je v súčasnosti najkomplexnejším riešením pre verejné obstarávanie.

Kľúčové výhody:

  • Webová aplikácia
  • Multiužívateľská aplikácia (umožňuje jednoducho meniť zodpovednú osobu za konkrétne obstarávanie v rámci organizácie)
  • Možnosť definovania hierarchickej organizačnej štruktúry obstarávateľa a z nej plynúce práva riadiacich pracovníkov na prístup k obstarávaniam ich podriadených.
  • Generovanie sumarizačných reportov a informačných reportov o stave obstarávaní.
  • Emailové notifikácie termínov miľníkov obstarávaní
  • Jednotná DB osôb, subjektov, t.j. využívanie centralizovanej DB
  • Možnosť tvorby vlastných šablón výstupných dokumentov
  • Iné, technické výhody