Webové mapové riešenia - GIS

 
Moderné portálové riešenia pre publikovanie geopriestorových informácií, ktoré umožňujú vytáranie inteligentných mapových podkladov, efektívnu prevádzku rôznych zariadení, ochranu kritickej infraštruktúry a podobne.

Kľúčové vlastnosti

 • Nástroje pre prácu s mapovými podkladmi, orientácia v mape, funkčnosť pre prácu s legendou, kartografická prezentácia zobrazenia mapových prvkov
 • Vyhľadávanie objektov a podpora transparentnosti jednotlivých mapových vrstiev, elektronické formuláre pre ohlasovanie chýb v priestorových údajoch
 • Sada nástrojov na prácu s tabuľkovým zobrazením informácii o geografických prvkoch, nástroje merania a identifikácie jedného alebo skupiny vybraných objektov
 • Tlač mapy a export mapového pohľadu do štandardných grafických formátov, komplexná nápoveda pre prácu s riešením
 • Komponenty, ktoré umožnia používateľom s diferencovaným prístupom na základe rôznej úrovne prístupových práv rôzne editačné nástroje priestorových údajov
 • Zobrazovanie priestorových údajov prostredníctvom predvytvorených mapových dlaždíc, geopriestorové zobrazovanie objektov v reálnom čase
 • Prístup k iným elektronickým službám v zmysle smernice INSPIRE 2007/2/EC a jej implementačných a technických pravidiel a plnenie požiadaviek v súlade s Národnou infraštruktúrou pre priestorové informácie SR

Výhody riešenia

 • Kvalita geopriestorových informácií podporuje procesné postupy v organizáciách, zabezpečuje rýchle, presné a spoľahlivé podmienky na rozhodovanie
 • Zrozumiteľná vizuálna prezentácia veľkého množstva dát, riešenie priestorových úloh, plánovanie dopadov a súvislostí, riadenie zložiek územia
 • Jednoduché a efektívne vyhľadanie a lokalizovanie adresy každého objektu, dynamická lokalizácia a navigácia v kartografickej mape
 • Mapová a lokalizačná podpora pri územných konaniach a rozhodnutiach, pasportizácii a lokalizácii stavieb, zábery verejných priestranstiev
 • Podpora pre povoľovacie procesy, podpora pri procesnom riadení a spracovaní agendy a poskytovaní služieb
 • Nástroje na evidencii podnikateľov a prevádzok, podpora pri riadení, optimalizovaní a sledovaní dopravy, správa majetku
 • Využitie pre plánovanie investičnej výstavby, kontrolná činnosť pri dodržiavaní špecifických úloh, grafická podpora pri rozvoji investícií, podnikateľských zámerov, cestovného ruchu,
 • Riešenia na správu komunikácií, kontrola výmer plôch v správe organizácie, tvorba rýchlych, prehľadových máp s možnosťou ďalšieho tematicky zameraného rozšírenia mapového obsahu

Pre koho je riešenie určené

 • Cestovný ruch
 • Energetika
 • Finančné služby
 • Priemysel a služby
 • Samospráva
 • Štátna správa