Úrad vlády Slovenskej republiky

Drogový informačný portál

 
Rozsiahly, obsahovo a funkčne bohatý portál, ktorý prináša komplexné informácie o drogovej problematike na Slovensku a vo svete. Obsah a služby Drogového informačného portálu (DIP) sú adresované najmä odborníkom, pedagógom, užívateľom drog a ich rodičom.

Predstavenie zákazníka

Zadávateľom projektu Drogového informačného portálu (ďalej DIP) bol Generálny sekretáriát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog (GS VMDZKD). Generálny sekretariát bol zriadený pri Úrade vlády SR a je špecializovaným odborom zabezpečujúcim realizáciu protidrogovej politiky vlády SR.

Východisková situácia / Ciele

Cieľom projektu bolo poskytnúť pokiaľ možno čo najkomplexnejšie informácie o protidrogovej politike štátu, aktuálnej legislatíve, literatúre a inštitucionálnej báze boja proti drogám.

Zbierať údaje a informácie o stave drogovej problematiky, o nových trendoch a vývoji drogovej situácie na národnej úrovni v oblasti prevencie, liečby, represie a prijatých opatrení.

Zámerom zadávateľa bolo tiež zjednotenie odborníkov z oblasti protidrogovej problematiky a vytvorenie platformy pre ich vzájomnú komunikáciu a výmenu poznatkov.

Východiskové ciele zadávateľa:

 • Vytvorenie komplexného zdroja informácií (knižnice dokumentov, online servisy a databázy)
 • Poradenstvo, vzdelávanie odbornej a laickej verejnosti, ale napr. aj užívateľov drog, resp. ich rodinných príslušníkov
 • Monitoring situácie v oblasti psychotropných látok na Slovensku (zber, analýza a interpretácia výsledkov)
 • Pravidelné publikovanie výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku
 • Zdroj podkladov pre kvalifikované politické rozhodnutia v oblasti protidrogovej politiky vlády SR

Riešenie / Výsledok / Prínosy

Drogový informačný portál Infodrogy.sk bol uvedený do ostrej prevádzky v máji 2005 za účasti médií počas tlačovej konferencie vtedajšieho podpredsedu vlády SR a predsedu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog.

Vo veľmi krátkom čase po spustení sa DIP stal najkomplexnejším a najprístupnejším zdrojom informácií o drogovej problematike na Slovensku. Obľube a neustále narastajúcej návštevnosti portálu dopomohlo viacero funkčných modulov pre verejnosť, ale taktiež aj architektúra a filozofia samotnej stránky, ktorá sa vyznačuje čistotou grafiky, prehľadnosťou a jednoduchou orientáciou.

Vďaka modulom ako sú napríklad špecializované diskusné fóra sa DIP stal zároveň vhodným priestorom pre odborníkov na výmenu ich poznatkov a skúseností. Projekt Infodrogy umožňuje mimoriadne efektívnu komunikáciu pracovných skupín NMCD (Národné monitorovacie centrum pre drogy), expertných skupín GS VMDZKD (Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog) a krajských koordinátorov pre drogy a drogové záležitosti.

Okrem textových a obrázkových materiálov z oblasti drogovej problematiky sú mimoriadne dôležitou súčasťou DIP aj jednotlivé funkčné moduly, ktoré uľahčujú orientáciu a prístup k informáciam na webe a ktoré zároveň pomáhajú zainteresovaným odborníkom v komunikácií a vzájomnej výmene informácií.

Kľúčové moduly DIP:

 • Poradne odborníkov
 • Diskusie odborníkov / odborných skupín
 • Privátna zóna / odborníci
 • Slovník pojmov
 • Kalendár podujatí – informácie o najdôležitejších udalostiach, akciách, eventoch
 • RSS kanál (na odoberanie tlačových správ)
 • Adresár inštitúcií (vrátane modulu Google Maps na zadávanie geografickej polohy konkrétnej inšitúcie)
 • Newsletter
 • Modul na tvorbu dotazníkov
 • Ďalšie funkcionality

Za účelom výchovy, resp. vzdelávania najrizikovejších skupín obyvateľstva a tiež za účelom spropagovania portálu sú v rámci DIP k dispozícii aj online flashové hry a flashové prezentácie.

Záver

V roku 2006 sme za projekt Infodrogy.sk získali zvláštne ocenenie medzinárodného kongresu ITAPA v kategórii najlepších projektov v oblasti informatizácie verejnej správy. Komisia rozhodujúca o ocenených projektoch vzala na vedomie i skutočnosť, že pred spustením projektu neexistoval tak veľký zdroj informácii o drogovej problematike.