Slovenská asociácia univerzitného športu

Informačný portál školského športu

 
Systém na automatické vytváranie a riadenie školských športových súťaží. Databáza škôl, učiteľov telesnej výchovy, súťažiacich žiakov a všetkých výsledkov.

Vyhotovené riešenie zároveň slúži na vytváranie a tlač súpisiek súťažiacich škôl, zadávanie, kontrolu a publikovanie výsledkov zápasov, pretekov a turnajov organizovaných sekciou štátnej starostlivosti o šport na ministerstve školstva SR.

Predstavenie zákazníka

Zadávateľom projektu bola Slovenská asociácia univerzitného športu (ďalej SAUŠ) v koordinácii so Sekciou štátnej starostlivosti o šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR). Prevádzkovateľom projektu je v súčasnosti Národné športové centrum (NŠC).

Východisková situácia / Ciele

Sekcia štátnej starostlivosti o šport na MŠVVaŠ SR v spolupráci s vybranými športovými zväzmi vyhlasuje pre každý školský rok niekoľko desiatok súťaží a prostredníctvom krajských školských úradov (ďalej KŠÚ) niekoľko stoviek turnajov.

Program školských športových súťaží sa vyhlasuje vždy k začiatku školského roku. V tomto čase sa môžu jednotlivé subjekty (základné, stredné, resp. vysoké školy) začať prihlasovať k účasti na súťažiach. Na základe záujmu o vyhlásené súťaže potom KŠÚ zorganizujú potrebné množstvo turnajov od najnižšej (obvodnej) až po najvyššiu (celoštátnu, resp. medzinárodnú) úroveň.

Celý proces, začínajúci od vyhlásenie súťaže a končiaci zberom výsledkov, prebiehal až do teraz v neatomatizovanej „papierovej“ forme. Pracovníci sekcie, KŠÚ, organizátori turnajov, resp. ľudia na školách nemali k dispozícii žiaden informačný systém, ktorý by im prácu uľahčil, ktorý by zbieral výsledky jednotlivých športových súťaží a poskytoval tak celkový prehľad o športových aktivitách škôl, resp. žiakov na školách.

Riešenie / Výsledok / Prínosy

V septembri 2010 sme zadávateľovi SAUŠ odovzdali hotový plne automatizovaný informačný systém na riadenie školských športových súťaží (ďalej IPŠŠ).

Používateľov, pre ktorých je systém v prvom rade určený, je možné rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria používatelia, ktorí pripravujú a riadia priebeh školských športových súťaží (pracovníci sekcie, pracovníci KŠÚ a organizátori turnajov). Táto skupina používateľov pristupuje najmä k užívateľskému rozhraniu informačného systému, ktoré im umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať a riadiť súťaže, resp. turnaje.

Druhú skupinu používateľov IPŠŠ tvoria školy a verejnosť. O vyhlásenej súťaži sa škola dozvie prostredníctvom prezentačnej vrstvy portálu, ktorá je dostupná na adrese www.skolskysport.sk. V tomto okamihu má škola možnosť prihlásiť sa do súťaže a vytvoriť súpisku súťažiacich žiakov, ktorí budú školu reprezentovať.

K vytváraniu súpisiek, ale napr. aj k editácii svojich kontaktných údajov sa škola dostane prostredníctvom tzv. ovládacieho panelu. Ovládací panel zároveň upozorňuje každú školu na zoznam najbližších úkonov, ktoré je potrebné vykonať, ako napr. prihlásenie do súťaže, prihlásenie sa za organizátora turnaja, vyplnenie súpisky, atď..

Kľúčové vlastnosti informačného systému na riadenie školských športových súťaží:

 • Vytváranie a editácia školských športových súťaží
 • Automatické rozposielanie notifikačných emailov s informáciami o súťaži
 • Možnosť automatického prihlásenia sa do súťaží (prebieha prostredníctvom prezentačnej vrstvy na stránke www.skolskysport.sk)
 • Vytváranie a tlač súpisiek zúčastnených športovcov
 • Vytváranie a editácia turnajov (definovanie nadradených a podradených úrovní turnaja)
 • Možnosť automatického presúvania jednotlivých škôl v rámci krajov (napr. presunutie školy z TT kraja do BA kraja v prípade, že v TT kraji sa do súťaže neprihlásil dostatočný počet účastníkov)
 • Automatické vytváranie zápasov, resp. pretekov
 • Pridávanie propozícii, obrázkov a videosúborov k jednotlivým turnajom
 • Zapisovanie a publikovanie výsledkov jednotlivých zápasov, pretekov, súťaží
 • Databáza škôl a žiakov, ktorí sa zapájajú do školských športových súťaží
 • Databáza výsledkov uskutočnených školských športových súťaží
 • Tlačové zostavy
 • Ďalšie funkcionality

Záver

V septembri 2010 bol systém odovzdaný do testovacej prevádzky pre širšiu verejnosť a pracovníci Sekcie štátnej starostlivosti o šport a pracovníci KŠÚ začali s migráciou a napĺňaním obsahu.

V prvej časti školského roku 2010 / 2011 sú naplánované doplňujúce školenia pre pracovníkov KŠÚ a školenia pre organizátorov turnajov, aby bolo možné dodané riešenie čo najskôr uviesť do plnej prevádzky. S prechodom informačného systému do ostrej prevádzky sa počíta koncom roku 2010.