Národná rada Slovenskej republiky (NR SR)

Nahrávanie, archivácia a prepis rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky

 
Systém pre nahrávanie, videostreaming, archiváciu a vysielanie video záznamov z rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej NR SR). Súčasťou riešenia pre NR SR je aj systém na prepis zvukovej stopy z vystúpení poslancov NR SR do textovej podoby.

Predstavenie zákazníka

Zadávateľom prác na projekte pre NR SR bola partnerská spoločnosť, ktorá sa zameriava najmä na systémovú inžiniersku činnosť v oblasti profesionálnej televíznej a rozhlasovej techniky. Klientmi spoločnosti sú verejnoprávne, lokálne, ale aj zahraničné TV stanice.

Východisková situácia / Ciele

V roku 2002 vznikol, na základe iniciatívy vtedajšieho predsedu parlamentu SR, projekt pod názvom Otvorený parlament. Projekt bol realizovaný v súlade s článkom 25 Ústavy SR, podľa ktorého majú orgány verejnej moci povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti.

V rámci tejto iniciatívy sa následne rozbehli aktivity na zriadenie a inštaláciu kamerového a archivačného systému a zabezpečenie online vysielania zo zasadnutí NR SR.

Požiadavky zadávateľa:

    1. fáza (rok 2004)
  • Zabezpečenie online vysielania zo zasadnutí poslancov NR SR
  • Archív vysielania až do rozsahu 4.000 hodín a viac
  • Možnosť vyhľadávania v archíve na základe definovaných kritérií (dátum a čas schôdze, číslo schôdze, volebné obdobie, meno poslanca) 2. fáza (rok 2008)
  • Prepis zvukovej stopy z vystúpení poslancov NR SR do textovej podoby

Riešenie / Výsledok / Prínosy

Prácu na projekte je možné rozdeliť do dvoch fáz. V prvej fáze došlo k zabezpečeniu samotného online vysielania z prenosov NR SR. Live vysielanie prostredníctvom webových stránok NR SR na adrese http://mmserv.nrsr.sk bolo realizované online videostreamingom za využitia Real Helix Internet Servera, ktorý streamoval signál spracovaný cez aplikáciu RealProducer Plus.

Archivácia vysielania bola realizovaná použitím Real Helix Internet Servera. Dodané riešenie spĺňalo všetky požiadavky zadávateľa a vyhotovená aplikácia bola schopná rýchlo a presne vyhľadať v archíve a následne aj odvysielať konkrétny záznam z rokovania parlamentu.

V rámci neskorších updatov systému sme v roku 2009 pristúpili k zmene pôvodne použitej technológie. Technológiu spoločnosti Real Networks sme nahradili riešením od spoločnosti Adobe (Flash Media Streaming a Flash Media Encoder), ktorá je v súčasnosti najpoužívanejšou technológiou v oblasti videostreamingu.

Systém pre správu prepisov z rokovaní NR SR

Druhej fáze projektu predchádzala požiadavka zadávateľa na dodávku systému pre správu prepisov z rokovaní NR SR. Počas rokovania NR SR sú nahrávané súbory automaticky pridelené prepisovateľkám, ktoré následne pridelené súbory prepisujú. Výsledné prepisy sú odoslané na kontrolu jazykovému redaktorovi a následne jednotlivým poslancom na ich autorizáciu.

Systém pre správu prepisov má z pohľadu užívateľa nasledovné kroky:

  • Réžia (vkladanie, editácia a spustenie nahrávania rokovaní NR SR, prideľovanie nahratých video súborov prepisovateľkám)
  • Prepisovateľ (prepisovanie pridelených video súborov do textovej podoby)
  • Jazykový redaktor (kontrola jazykovej stránky vyhotovených prepisov, generovanie prepisov pre poslancov na autorizáciu, autorizácia prepisov)
  • Technický redaktor (rýchle poskytnutie prepisov na požiadanie)

Aj v prípade prepisov boli použité technológie spoločnosti Adobe, konkrétne Flash Media Streaming Server a Flash Media Encoder. V rámci hardwarového vybavenia boli použité kancelárske sety pre ovládanie prehrávača videa pri prepisovaní.