Rada pre vysielanie a retransmisiu

Systém pre archiváciu televízneho vysielania a meranie hlasitosti reklamných spotov

 
Systém pre automatické zaznamenávanie televízneho vysielania a jeho archiváciu po dobu minimálne tridsiatich dní odo dňa vysielania. Súčasťou riešenia je aj nástroj na meranie a vyhodnotenie povolenej úrovne hlasitosti odvysielaných reklamných spotov.

Predstavenie zákazníka

Rada pre vysielanie a retransmisiu bola zriadená zákonom za účelom presadzovania záujmov verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie a slobodu prejavu. Úlohou Rady je kontrola, resp. výkon štátnej regulácie v oblasti vysielania a retransmisie. Rada pre vysielanie a retransmisiu sa aktívne podieľa na tvorbe zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti vysielania a retransmisie.

Do pôsobnosti RVR patrí tiež rozhodovanie o licenciách na vysielanie, prideľovanie nových, resp. voľných frekvencií, ukladanie sankcií vysielateľom bez potrebného oprávnenia či pravidelné spracovávanie štatistík o odvysielanom programe. V rámci plnenia si svojich povinností RVR reaguje aj na konkrétne podnety od občanov, ktorý upozorňujú na porušenie zákona o vysielaní a retransmisii.

Východisková situácia / Ciele

Potreba zaznamenávania a archivácie vysielania televíznych staníc vyplýva Rade pre vysielanie a retransmisiu priamo zo zákonom definovanej povinnosti dohliadať na vysielanie TV staníc. Pre spoluprácu na požiadavkách Rady sme boli oslovení v roku 2004.

V prvej fáze projektu RVR požadovala dodávku aplikácie, ktorá by bola schopná zaznamenávať vysielanie v tom čase štyroch televíznych staníc – STV1, STV2, Markíza a TV JOJ. Aktuálne riešenie, ktoré bolo postavené na dovtedy bežne zaužívanom spôsobe záznamu na VHS nosiče bolo nepraktické a z hľadiska potreby plnenia si zákonných povinností Rady, dlhodobo neakceptovateľné.

Požiadavky zadávateľa:

  1. fáza
 • Systém pre zaznamenávanie vysielania televíznych staníc  (pôvodne STV1, STV2, Markíza a TV JOJ)
 • Archivácia vysielania televíznych staníc po dobu minimálne tridsiatich dní odo dňa odvysielania
 • Možnosť vyhľadania záznamu televízneho vysielania
 • Generovanie a prehrávanie video súborov
 • Riešenie pre zaznamenávanie teletextového signálu
 • Archív teletextu (kontrola výskytu nevhodných výrazov, kontrola povinnosti vysielania min 7% z celkového času vysielania so skrytými titulkami)
  2. fáza
  V druhej fáze projektu klient požadoval doplnenie existujúceho systému o možnosť automatického zaznamenávania a archivácie audio signálu z vysielania televíznych staníc.
 • Automatické zaznamenávanie a archivácia audio súborov z vysielania televíznych staníc v originálnej nekomprimovanej kvalite (formát v súbore WAV)
 • Meranie a vyhodnocovanie hlasitosti vysielania reklamných spotov
 • Generovanie výsledkov merania do prehľadných grafov
 • Generovanie audio súborov pre prípadné ďalšie použitie (napr. pre potreby súdneho pojednávania)

Riešenie / Výsledok / Prínosy

Kľúčovou časťou riešenia prvej fázy projektu pre RVR je automatické spracovávanie klasického analógového signálu do digitálnej podoby, jeho nahrávanie a následná archivácia. S ohľadom na predchádzajúci stav (záznam a archivácia na VHS) došlo k výraznému uľahčeniu a zefektívneniu práce.

Vyhotovená aplikácia umožňuje online vysielanie a prezerania archívnych video súborov na vyžiadanie (Video on Demand). Za týmto účelom sme použili riešenia na báze  streamovacieho servera Helix/Real Producer, ktorý slúži na príjem zdrojových súborov v podobe živého audio, resp. video signálu. Následne prevedie zdrojové médium na pakety, ktoré sú posielané používateľom cez internet. Na strane používateľa dôjde k ich poskladaniu tak aby bolo možné médium prehrať.

V rámci úvodnej fázy projektu získala RVR aj možnosť zaznamenávania a archivácie teletextového signálu. Výsledkom je možnosť sledovania celkového objemu odvysielaného času so skrytými titulkami, kontroly výskytu používania neslušných výrazov. 

V rámci druhej fázy projektu, ktorá sa realizovala v roku 2006 bol systém doplnený o možnosť merania hlasitosti vysielania reklamných spotov. V rámci tejto požiadavky sme boli postavení pred úlohu zabezpečiť spôsob automatickej archivácie audio signálu z vysielania televíznych staníc, možnosť jednoduchého dohľadania súborov v archíve a ich generovanie napr. pre potreby dokazovania počas súdnych konaní.

Audio signál z vysielania televíznych staníc bolo potrebné zaznamenávať v originálnej nekomprimovanej kvalite. Bežne používané komprimované súbory vo formáte MP3 totiž nebolo možné použiť ako dôkazový materiál.

Na meranie hlasitosti audio signálu sme použili systém Dolby LM100. Ide o zariadenie, ktoré meria a vyhodnocuje rozdiely v nastaveniach hlasitosti analýzou vstupného signálu a meraním úrovne hlasitosti počas reči, resp. dialógov.