Slovenská televízia

Systém pre online vysielanie a archiváciu televízneho vysielania

 
Systém slúži na archiváciu televízneho vysielania televíznych staníc STV1, STV2 a STV3. Súčasťou riešenie pre STV je aj systém na zaznamenávanie a archiváciu teletextového signálu.

Predstavenie zákazníka

STV je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania. Poslaním STV je poskytovať službu verejnosti v oblasti televízneho vysielania. Okrem toho sa STV vo významnej miere podieľa na tvorbe, výrobe a nákupe programov a ich šírení. Úlohou STV je tiež zabezpečenie prenosov a záznamov z vybraných spoločensky významných udalostí politického, kultúrneho a športového života.

Východisková situácia / Ciele

V roku 2006 sme boli prostredníctvom jedného z našich dlhoročných partnerov z prostredia televíznej a rozhlasovej techniky, oslovení s požiadavkou na dodávku aplikácie, ktorá by umožňovala zaznamenávanie vysielania troch televíznych staníc verejnoprávnej televízie.

Požiadavka na zabezpečenie zaznamenávania a následnej archivácie vysielania verejnoprávnej televízie vyplynula zo Zákona o vysielaní a retransmisii, ktorý ukladá vysielateľom uchovávať súvislé záznamy vysielania počas 30 dní odo dňa vysielania. Záznamy musia byť k dispozícii na vyžiadanie Rady pre vysielanie a retransmisiu v zodpovedajúcej kvalite a na vyžiadanie Rady RTV na zvyčajnom technickom nosiči, ktorého druh určí rada v licencii po dohode s konkrétnym vysielateľom.

Požiadavky zadávateľa:

  • Systém pre zaznamenávanie vysielania televíznych staníc STV 1, STV 2 a STV 3
  • Archivácia vysielania televíznych staníc po dobu minimálne tridsiatich dní odo dňa odvysielania
  • Možnosť vyhľadania záznamu televízneho vysielania
  • Generovanie a prehrávanie video súborov
  • Riešenie pre zaznamenávanie teletextového signálu
  • Archív teletextu (kontrola výskytu nevhodných výrazov, kontrola povinnosti vysielania min 7% z celkového času vysielania so skrytými titulkami)

Riešenie / Výsledok / Prínosy

Základom dodaného riešenia pre STV sa stal systém, ktorý sme pôvodne vyhotovili pre potreby Rady pre vysielanie a retransmisiu ešte v roku 2004. Vtedajšou požiadavkou RTR bolo zaznamenávanie a archivácia vysielania štyroch televíznych staníc (STV1, STV2, Markíza a TV JOJ) z dôvodu kontroly ich vysielania na základe podnetov od občanov.

V rámci samotnej implementácie riešenia pre STV sme postupne riešili otázku spracovávania klasického analógového signálu do digitálnej podoby a jeho nahrávanie. Na zabezpečenie online vysielania a prezerania archívnych video súborov na vyžiadanie (Video on Demand) sme využili streamovací server Helix/Real Producer. Helix Producer slúži na príjem zdrojových súborov v podobe živého audio, resp. video signálu. Následne prevedie zdrojové médium na pakety, ktoré sú posielané používateľom cez internet. Na strane používateľa dôjde k ich poskladaniu tak aby bolo možné médium prehrať.

Záver

Výsledkom zavedenia systému pre online vysielanie a archiváciu televízneho vysielania je zefektívnenie a dramatické uľahčenie práce zamestnancov, ktorí boli v minulosti nútení zaznamenávať vysielanie televíznych staníc na klasické VHS médiá. Výrazne komplikovaný bol aj spôsob archivácie a možnosť dohľadania požadovaného záznamu. Súčasné, nami dodané, riešenie zabezpečuje automatickú archiváciu televízneho vysielania a možnosť jednoduchého vygenerovania video a audio súborov pre ďalšie použitie.

V rámci projektu pre klienta sme vyriešili aj ďalšiu z jeho požiadaviek, ktorou bolo zaznamenávanie teletextového signálu. Záznam teletextového signálu umožňuje klientovi kontrolovať objem odvysielaného času so skrytými titulkami, ale tiež napr. vyhľadať, resp. obmedziť výskyt neslušných výrazov.