Slovenský plynárenský priemysel

Intranetový portál na platforme SAP NetWeaver Portal

 
Analýza, návrh riešenia a implementácia nového vnútro firemného informačného systému na báze SAP NetWeaver Portal. Súčasťou dodávky bola customizácia vybraných funkčných modulov, ale tiež aj kompletný návrh a implementácia novej grafiky a spracovanie komplexného design manuálu.

Predstavenie zákazníka

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej SPP) je nadnárodnou energetickou spoločnosťou, ktorá sa venuje obchodu so zemným plynom. SPP patrí medzi najväčšie plynárenské spoločnosti v Európe. Na Slovensku je SPP partnerom pre viac ako 90% domácností.

Východisková situácia / Ciele:

Východiskom pre implementáciu nového informačného systému sa stala analýza aktuálneho stavu používaného firemného intranetu. Vykonaná analýza ukázala, že v rámci firemného intranetu boli v SPP používané viaceré informačné systémy od rôznych dodávateľov, ktoré neboli schopné efektívnym spôsobom vzájomne komunikovať. Bolo preto potrebné navrhnúť riešenie, ktoré zastreší všetky požiadavky klienta.

Požiadavkou oddelenia internej komunikácie SPP bolo tiež rozčlenenie organizačnej štruktúry spoločnosti (SPP a.s., eustream a.s., SPP distribúcia a.s.) a previazanie informačných systémov s používateľským systémom.

Riešenie / Výsledok / Prínosy:

Riešením, pre ktoré sa v SPP rozhodli bol SAP NetWeaver Portal. Implementáciou a customizáciou vybraného riešenia bola poverená naša spoločnosť Lomtec.com.

V SPP sa pre spoluprácu s nami rozhodli v prvom rade na základe kvalitne spracovanej analýzy, ale tiež na základe predošlých dobrých skúseností klienta s prácou našej spoločnosti na predchádzajúcich projektoch menšieho rozsahu.

Práca na projekte bola rozdelená do niekoľkých fáz. V prvej fáze bola navrhnutá grafika užívateľského rozhrania systému. Po implementácii a základnej konfigurácii SAP NetWeaver portálu a nasadení nami navrhnutého designu sme pristúpili k sfunkčneniu content management systému (CMS), do ktorého sme následne premigrovali vybrané časti obsahu pôvodného portálu.

V ďalšej fáze projektu sme postupne riešili štrukturalizáciu článkov a dokumentov s cieľom sprehľadniť a zjednodušiť informačný obsah na portáli. K sprehľadneniu prispeli aj možnosti nastavenia automatickej expirácie a archivácie neaktuálnych článkov, rozšírené vyhľadávanie článkov a dokumentov podľa sekcie, autora, dátumu a pod. Rozšírené vyhľadávanie v rámci obsahu bolo implementované ako nadstavba štandardného SAP search enginu TREX.

Systém integrovaného fulltextového vyhľadávania je schopný prehľadávať statické stránky, články, aktuality, oznamy, usmernenia, ale tiež aj všetky dokumenty publikované v rámci portálu (formáty DOC, XLS, PPT, PDF).

Zatiaľ poslednou fázou našich prác na projekte bolo vykonanie tzv. post-implementačnej analýzy, v rámci ktorej sme pre SPP navrhli aj nasadenie niektorých ďalších modulov a aplikácií, ktoré by viedli k ďalšiemu skvalitneniu vnútropodnikových procesov.