UNIFEM

UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) bola založená na základe rezolúcie OSN z roku 1976. Jej cieľom je poskytovať technickú a finančnú podporu projektom a programom zameraným na presadzovanie rovnoprávneho postavenia žien a mužov, v oblasti obhajoby ženských ľudských práv, zvýšenia zastúpenia žien v rozhodovacích procesoch, vytvárania ekonomických podmienok pre rozvoj podnikania a pod.

UNIFEM prihliada na problematiku ženských práv s ohľadom na špecifiká jednotlivých regiónov pôsobnosti. Pôsobenie UNIFEM v oblasti strednej a východnej Európy sa datuje od roku 1998. Išlo o spoluprácu s jednotlivými vládami, regionálnymi ženskými združeniami a agentúrami OSN. V marci 2001 bola v Bratislave spustená oficiálna činnosť programu, ktorý zastrešuje 17 krajín strednej a východnej Európy.

Prečo sa UNIFEM rozhodla pre web?

Každé z oddelení v rámci regionálneho zastúpenia OSN pre strednú a východnú Európu zo sídlom v Bratislave, využíva web ako účinný nástroj komunikácie a zdroja informácii pre svojich užívateľov, resp. partnerov. Program UNIFEM až doteraz túto možnosť nemal. "Bolo treba pristúpiť k vytvoreniu vysoko funkčného webu za dodržania prísnych štandardov organizácie UNIFEM", hovorí Roland Blažo, Project Manager spoločnosti Lomtec.com zodpovedný za projekt UNIFEM.sk. Bolo tiež potrebné vyriešiť kompatibilitu zobrazovania webu. Hoci v súčasnosti počet užívateľov Netscapu tvorí už len zlomok užívateľov internetu, v rámci OSN je stále prednostne používaný.

Požiadavka na web stránku UNIFEM

  • Možnosť informovať verejnosť o poslaní a aktivitách UNIFEM.
  • Dodržanie zaužívaných grafických štandardov.
  • Jednoduchá administrácia webu.
  • Použitie techník podporujúcich jednoduchú orientáciu užívateľov webu.
  • Uprava funkčnosti ActiveWebu tak, aby plne vyhovoval zaužívanej štruktúre elekronických dokumentov klienta.
  • Prehľadná databáza (kombinácia grafiky a textu) podporovaných krajín poskytujúca základné informácie žiadateľom o grant.

Spolupráca OSN a spoločnosti Lomtec

Spolupráca medzi regionálnym zastúpením OSN pre oblasť strednej a východnej Európy so sídlom v Bratislave a spoločnosťou Lomtec trvá už niekoľko rokov. V UNDP (United Nations Development Programme) prevláda s prácou Lomtecu spokojnosť a preto zákaziek neustále pribúda.

Prečo práve Lomtec.com?

"Oslovili sme viacero firiem a vybrali tú najlepšiu ponuku."Zuzana Krkošková (UNIFEM Regional Programme for CEE)

Aj v prípade UNIFEM sme dôsledne dodržiavali zaužívanú a predchádzajúcimi projektmi overenú, projektovú metodológiu, ktorá začína analýzou požiadaviek klienta, pokračuje návrhom konkrétnych riešení, implementáciou, testovaním a uvedením projektu a končí vyhodnotením a podporou . "S prácou pre UNIFEM sme začali v máji a skončili začiatkom júna 2003", hovorí Roland Blažo, Project Manager spoločnosti Lomtec.com zodpovedný za projekt UNIFEM.sk. Aj to dokumentuje zohratosť a mimoriadnu efektivitu práce projektového, grafického a programovacieho tímu našej spoločnosti. "Počas celej fázy realizácie sme boli s klientom v neustálom spojení a informovali ho o priebežnom stave projektu."

Výsledok

Jednoznačnou výhodou stránky je jej jednoduchá správa prostredníctvom systému riadenia obsahu web stránok ActiveWeb. Na základe našich rozsiahlych skúseností z predošlých projektov pre nás nebol žiaden problém vysporiadať sa s požadovanými grafickými štandardmi, ako aj s požiadavkami na štruktúru stránky. "Takáto práca nás nijako nezväzuje a ani nespomaluje. Veľakrát sa stretávame s klientmi, ktorí nám vytýčia pevné pravidlá obsiahnuté v design manuále, resp. v podobe už existujúcej funkčnej predlohy", hovorí Roland Blažo.

Lomtec ActiveWeb

Lomtec ActiveWeb je CMS/redakčný systém na riadenie obsahu web stránok, internetových portálov alebo firemných intranetov. ActiveWeb bol vyvinutý s cieľom poskytnúť užívateľsky najprívetivejší systém pre riadenie obsahu web stránok umožňujúci aj užívateľom bez technických znalostí publikovať na internete a spravovať aj tie najrozsiahlejšie internetoé portály.

Jednou zo zložitejších častí prác na projekte bolo vykonanie špeciálnych úprav v databáze kvôli integrácii projektov, tak aby bolo možné projekty zobrazovať na stránke v logickej štruktúre dodanej klientom.

Ako už bolo povedané, nami vyvinutý redakčný systém na riadenie obsahu web stránok ActiveWeb umožňuje spravovať kompletný obsah webu. ActiveWeb neobmedzuje počet užívateľov systému na konkrétne číslo. Prístup k riadeniu obsahu stránok môže mať ľubovolný počet užívavateľov a ich právomoci sú závislé od rozsahu užívateľských práv. Pri weboch s nadnárodnou pôsobnosťou, obsahujúcich množstvo informácii, je bežné, že ich obsah riadi viacero užívateľov, pričom každý z nich je zodpovedný za konkrétnu časť. Redakčný systém ActiveWeb, ktorý bol v prípade UNIFEM.sk inplementovaný v tomto smere umožňuje pracovať extrémne rýchlo a flexibilne.

Záver

Stránka UNIFEM.sk je určená pre odbornú verejnosť, pracovníkov OSN - regionálnych kancelárií UNIFEM, navrhovateľov projektov, mimovládne a neziskové organizácie, vládne inštitúcie, donorov, študentov, verejnosť všeobecne. Ohlasy na stránku sú zatiaľ len pozitívne. Spokojnosť vyslovil, ako zadávateľ projektu, tak aj jeho každodenní užívatelia.

O spoločnosti Lomtec.com

Spoločnosť Lomtec.com sa zaoberá vývojom e-Business riešení pre zákazníkov z celého sveta. Lomtec umožňuje svojim zákazníkom účinne uspokojovať všetky potreby v oblasti riadenia obsahu a spolupráce - a to prostredníctvom riešení, ktoré sú cenené pre svoj vysoký výkon, rýchlu implementáciu, škálovateľnosť a jednoduchosť používania.