Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Portál pre overovanie poistných vzťahov

 
Portál Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej ÚDZS) slúži na overovanie poistných vzťahov, kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Používateľmi portálu sú lekári, zamestnanci poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, poisťovne a verejnosť.

Predstavenie zákazníka

ÚDZS bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou za účelom vykonávania dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a verejným zdravotným poistením s cieľom udržiavať finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému.

Kľúčové úlohy úradu:

 • dohľad nad verejným zdravotným poistením
 • dohľad nad poskytovaním a nákupom zdravotnej starostlivosti
 • prideľovanie kódov lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, evidencia centrálneho registra poistencov, platiteľov poistného, atď.

Východisková situácia / Ciele

Zámerom ÚDZS bolo uľahčiť širokej a odbornej verejnosti prístup k informáciám zo zoznamov a registrov úradu.

Pre spoluprácu s našou spoločnosťou sa ÚDZS rozhodol na základe potreby zásadných zmien súvisiacich s predchádzajúcou verziou portálu, v ktorej absentovali viaceré funkcionality priamo vplývajúce na efektivitu práce úradu. Dôvodom zmeny boli taktiež vyššie náklady spojené s prevádzkou predchádzajúcej verzie.

Požiadavky ÚDZS na nový informačný portál:

 • Sprístupnenie informácií zo zoznamov a registrov ÚDZS
 • Zefektívnenie správy registrácií a používateľov portálu
 • Zrýchlenie procesu hromadného overovania poistných vzťahov
 • Zabezpečenie efektívneho a bezpečného prenosu súborov z poisťovní do ÚDZS a možnosť jednoduchej správy súborov
 • Zníženie nákladov na prevádzku
 • Optimalizácia portálu a jeho sprístupnenie pre hendikepované skupiny používateľov v súlade so Zákonom o informačných systémoch vo verejnej správe č. 275/2006 Z.z.
 • Redesign vyhľadávacích formulárov
 • Sprehľadnenie a vylepšenie používateľského rozhrania a kontroly formulárových vstupov
 • Možnosť jednoduchej editácie obsahu

Riešenie / Výsledok / Prínosy

Nová verzia portálu ÚDZS bola uvedená do prevádzky začiatkom októbra 2010 a pozostáva z dvoch častí (verejnej a neverejnej). Verejná časť portálu je voľne dostupná bez nutnosti registrácie, resp. prihlásenia a je určená pre širokú verejnosť, bežných občanov, užívateľov zdravotnej starostlivosti.

Neverejná časť portálu je určená pre poskytovateľov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú pridelený kód poskytovateľa alebo kód lekára. Vstup do neverejnej časti portálu je podmienený registráciou poskytovateľov a zdravotníckych pracovníkov. Na základe registrácie majú následne možnosť využívania rozšírených vlastností portálu.

Bežný, neprihlásený používateľ má k dispozícii základný súbor funkcií, medzi ktoré patria možnosť overenia aktuálneho poistného vzťahu poistenca, overenie kódu lekára a overenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS).

Lekári a zamestnanci PZS majú okrem toho možnosť hromadného overenia poistného vzťahu poistenca a tiež možnosť overenia poistného vzťahu poistenca k určitému dátumu.

Ďalšou veľkou skupinou používateľov portálu ÚDZS sú poisťovne. Okrem funkcií, ktoré sú k dispozícii širokej verejnosti, lekárom a zamestnancom PZS, môžu poisťovne vyhľadávať v databáze úmrtí a tiež využívať funkciu tzv. zabezpečenej schránky na prenos súborov medzi poisťovňou a ÚDZS.

Kľúčové vlastnosti a funkcionality portálu:

 • Automatizovaná aktualizácia databáz portálu (z interných systémov ÚDZS)
 • Sprístupnenie všetkých služieb portálu systémom tretích strán (WebServisy) – možnosť integrácie portálu s externými aplikáciami (informačné systémy poisťovní, lekární, iné systémy)
 • Overovanie aktuálneho poistného vzťahu poistenca (vrátane možnosti overenia ku konkrétnemu dátumu)
 • Overovanie kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • Hromadné overovanie poistných vzťahov
 • Overovanie aktuálne platných kódov lekárov resp. vybraných pracovníkov v zdravotníctve
 • Hromadné overovanie poistných vzťahov
 • Overovanie aktuálne platných kódov lekárov resp. vybraných pracovníkov v zdravotníctve
 • Vyhľadávanie príslušnej špecializácie lekárov
 • Informácie o aktuálne platných kódoch vyhľadávaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • Vyhľadávanie v databáze úmrtí (vrátane možnosti hromadného vyhľadávania)
 • Funkcia tzv. zabezpečenej schránky na bezpečný prenos súborov medzi poisťovňou a ÚDZS
 • Ďalšie funkcionality

Záver

Portál úradu je dostupný na adrese https://portal.udzs.sk a je východiskovým bodom pre overenie poistného vzťahu a kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Bol prijatý odbornou aj širokou verejnosťou veľmi pozitívne a obidvoma týmito skupinami je používaný na dennej báze.